Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan Milis-shoes mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Ondernemingsgegevens

Schoenen -Schoenmakerij Milis
Hoogstraat 29
2800 Mechelen
015413145
Ondernemersnummer  0515716039
Mailadres : info@milis-shoes.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Schoenmakerij – schoenen Milis , te Mechelen (België), BTW nr 0515 716 039 Mechelen, (hierna “Milis ”) biedt haar klanten de mogelijkheid om schoenen , lederwaren , onderhoudsproducten …. online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Milis-shoes . Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Milis-shoes houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Milis  aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen / artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Milis-shoes  niet.

Milis-shoes is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Milis-shoes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Milis-shoes.   Milis-shoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Via de webshop van Milis-shoes kan de klant goederen aankopen. Hiervoor navigeert de klant naar het juiste product en voegt dit toe aan zijn winkelwagentje. Wanneer de klant alle producten heeft toegevoegd, kan hij/zij de bestelling afronden. Bij het afronden van de bestelling zijn er twee mogelijkheden: een klant laat de artikelen opsturen of reserveert ze in de winkel.

In deze fase worden persoonlijke gegevens gevraagd die nodig zijn om de bestelling te kunnen afronden. Dit zijn: voornaam en naam, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente), telefoonnummer en e-mailadres. Indien de klant dit wenst, kan hij/zij ook een account aanmaken om een volgende keer sneller in te loggen en de status van de bestellingen na te kijken. Dit is echter niet verplicht.

Na het ingeven van deze gegevens wordt in de volgende stap de bestelling afgerekend. De betaling is echter alleen noodzakelijk bij bestellingen die worden opgestuurd. Bij afhalingen in de winkel kan er ter plaatse betaald worden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Bacontact , Visa , Mastercard , Payconic

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Milis-shoes.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd, of afgeleverd op een leveringsadres of ter afhaling bewaard in de winkel . Deze keuze wordt op het moment van de bestelling aan de klant aangeboden.

Milis-shoes is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Milis-shoes.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Milis-shoes te wijzen, bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Milis-shoes beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lenaerts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

De levering van de bestelde goederen gebeurt via bpost. De klant krijgt tijdens het aankoopproces de keuze om de goederen thuis, in een postkantoor of op een leveringsadres te laten leveren.

Voor bestellingen van minder dan €30 rekent Milis-shoes standaard een verzendkost van €5 aan.
Milis-shoes verbindt zich ertoe om artikelen die op voorraad zijn zo snel mogelijk te versturen. Artikelen die besteld moeten worden, hebben een langere levertermijn dewelke zo snel mogelijk aan de klant gecommuniceerd zal worden.

Voor het buitenland wordt een standaardverzendkost aangerekend van €10.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Milis-shoes waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Milis-shoes.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Milis-shoes mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Milis-shoes en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Milis-shoes , Hoogstraat 29, 2800 Mechelen.
Goederen met een verkoopprijs van 100 Euro of meer dienen Milis-shoes per koerier of via een verzekerde verzending met bpost te worden terugbezorgd. Voor alle terugzendingen onder dit herroepingsrecht dient de klant Milis-shoes een trackingnummer van de terugzending te bezorgen via e-mail op info@milis-shoes.be.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Milis-shoes zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

 • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
 • betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 10: Privacy

Milis-shoes (schoenen-schoenmakerijMilis) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Milis Geert op info@milis-shoes.be.

Verwerkingsdoeleinden
Milis-shoes verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (dit in het kader van het toekennen van een korting op de volgende aankoop of het opzoeken van een mogelijke garantie) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Enkel voor het verzenden van marketing reclame(direct e-mails) is er expliciete toestemming nodig van de klant. Deze toestemming wordt gegeven via een opt-in na het aanmaken van een account of via inschrijving op de webshop.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dit kan gebeuren door middel van het uitschrijven op de direct mails. Een link is in elke mail voorzien.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte.  Voor Milis-shoes zijn dit:

 • Designed4u Creative Studio

Deze bedrijven krijgen enkel toegang voor technische ondersteuning van de website en/of voorraad- en klantenbeheersoftware.
Milis-shoes garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Voor de direct e-mails werkt Milis-shoes met:

 • Mailchimp

Campaignmonitor wordt gebruikt om uw e-mailadres op te slaan voor deze direct e-mails. Zij hebben ook reeds alle technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoongsgegevens te beschermen. Hierover vindt u meer uitleg op hun website.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard tot 10 jaar na de laatste aankoop van de klant. De persoonsgegevens voor direct marketing worden bewaard tot de klant zijn gegevens wist of vraagt om gewist te worden.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
–    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@milis-shoes.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.Lenaerts plaatst 1 tijdelijke cookie op uw pc. Deze bevat de huidige sessie van de klant (winkelwagentje, order). Deze cookie wordt na het afsluiten van de browser automatisch verwijderd.
  Wanneer een klant besluit om aangelogd te blijven, wordt hiervoor een permanente cookie geplaatst. Zo is de klant bij een volgend bezoek automatisch ingelogd.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 • Google AnalyticsMilis-shoes maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Milis-shoes gebruikt Google in geanonimseerde modus. Uw IP-adres wordt dus niet doorgegeven.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Milis-shoes om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Milis-shoes Klantendienst

Milis-shoes is bereikbaar op het telefoonnummer 015413145 via e-mail op info@milis-shoes be of per post op het volgende adres:Hoogstraat 29 , 2800 Mechelen

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Milis-shoes. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.

Milis-shoes kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.